Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών


National and Kapodistrian
University of Athens
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κοινωνιολογίας

Γραφείο:
Ιπποκράτους 20, Αθήνα
Τ.Κ. 106 80
Επικοινωνία
Τηλ.:210.36.88.517, 210.36.88.518
e-mail:
ddaskal@primedu.uoa.gr
DIMOSTHENIS DASKALAKIS
PROFESSOR
of Sociology

Office:
20, Hippokratous Str, Athens,
P.C. 106 80
Communication
Τel.:0030210.36.88.517, 0030210.36.88.518
e-mail: ddaskal@primedu.uoa.gr

Κατεύθυνση: «Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης»

 Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημοσθένης Δασκαλάκης

 

Α) Μαθήματα Υποχρεωτικά (10 πιστωτικές μονάδες – ECTS- το καθένα)

1.  Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών

2.  Ιστορικές και κοινωνιολογικές όψεις της βιομηχανικής κοινωνίας

3.  Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα του παιδιού

4.  Η παιδική ηλικία στον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό

5.  Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και παιδική ηλικία

6.  Κοινωνιολογικές όψεις της εκπαίδευσης: σύγχρονη θεωρία, ιστορία και έρευνα 

7. Κοινωνικές διακρίσεις και μειονότητες στην αγορά εργασίας

 

Β) Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής (2 μαθήματα από τα παρακάτω 4 μαθήματα με 10 πιστωτικές μονάδες – ECTS- το καθένα)

1.Παιδική ηλικία και κοινωνικός έλεγχος

2.Παιδική ηλικία, κοινωνικές μειονότητες, εργασία και εκπαίδευση

  3.Διδακτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού

  4.Παιδική ηλικία, κοινωνική μειονεξία και εκπαίδευση: οργάνωση της εκπαίδευσης    και δομές κοινωνικής στήριξης

 

Γ) Μαθήματα Προαιρετικά (1 μάθημα από τα παρακάτω 3 μαθήματα με 10 πιστωτικές μονάδες – ECTS-το καθένα)

1.Σύγχρονες παιδαγωγικές και βιωματικές μεθοδολογίες παρέμβασης για την αντιμετώπιση  του κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικία

2. Προτάσεις αισθητικής και εικαστικής έκφρασης για κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά και ενήλικες

3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην εκπαίδευση

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS- Μαθημάτων: 10Χ10 = 100

Δ) Διπλωματική Εργασία: Πιστωτικές Μονάδες – ECTS-      20

     Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS- κατεύθυνσης       120

 

Τα ανωτέρω μαθήματα κατανέμονται στα εξάμηνα ως εξής:

 

Α' εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS)

τρία (3) Μαθήματα Υποχρεωτικά (10 πιστωτικές μονάδες/ECTS το κάθε μάθημα Χ 3 μαθήματα= 30 πιστωτικές μονάδες)

1.  Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών

2.  Ιστορικές και κοινωνιολογικές όψεις της βιομηχανικής κοινωνίας

3.  Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα του παιδιού

 

Β' εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS)

τρία (3) Μαθήματα Υποχρεωτικά (10 πιστωτικές μονάδες/ECTS το κάθε μάθημα Χ 3 μαθήματα= 30 πιστωτικές μονάδες)

1. Η παιδική ηλικία στον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό

2.  Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και παιδική ηλικία

3. Κοινωνικές διακρίσεις και μειονότητες στην αγορά εργασίας

 

Γ' εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS)

τρία (3) Μαθήματα εκ των οποίων ένα (1) Υποχρεωτικό και δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής (10 πιστωτικές μονάδες/ECTS το καθένα Χ 3 μαθήματα= 30 πιστωτικές μονάδες)

1.    Κοινωνιολογικές όψεις της εκπαίδευσης: σύγχρονη θεωρία, ιστορία και έρευνα - Μάθημα Υποχρεωτικό

2.    Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής

3.    Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής

Τα δύο (2) παραπάνω Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής, επιλέγονται μαθήματα από τα παρακάτω τέσσερα (4) Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής:

1.Παιδική ηλικία και κοινωνικός έλεγχος

2.Παιδική ηλικία, κοινωνικές μειονότητες, εργασία και εκπαίδευση

  3.Διδακτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού

  4.Παιδική ηλικία, κοινωνική μειονεξία και εκπαίδευση: οργάνωση της εκπαίδευσης και δομές κοινωνικής στήριξης

 

Δ' εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS)

α) ένα (1) Μάθημα Επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ των παρακάτω τριών (3) Μαθημάτων Επιλογής (10 πιστωτικές μονάδες/ECTS το κάθε μάθημα Χ 1 μάθημα = 10 πιστωτικές μονάδες)

1.Σύγχρονες παιδαγωγικές και βιωματικές μεθοδολογίες παρέμβασης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικίας

2. Προτάσεις αισθητικής και εικαστικής έκφρασης για κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά και ενήλικες

3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην εκπαίδευση

β) Διπλωματική εργασία (θα εκπονείται κατά τη διάρκεια του Δ' εξαμήνου) (20 πιστωτικές μονάδες/ECTS   Διπλωματική εργασία)