3. “Πολλαπλές Αναπαραστάσεις- Διαθεματική προσέγγιση (ιστορική-επιστημολογική) μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών”.


Σκοποί του εκπαιδευτικού λογισμικού 

Οι παιδαγωγικές αρχές του λογισμικού

Οι σχεδιαστικές αρχές του λογισμικού  

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού Πολλαπλών  Αναπαραστάσεων

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σχετικού με τις Φυσικές Επιστήμες,  τη Φιλοσοφία και την Ιστορία των Επιστημών για μαθητές και σχολεία της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα των τριών τάξεων του Λυκείου.

Το λογισμικό δημιουργείται στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΚ, ενέργεια 1.1.β Οδύσσεια «Ε22 Ναυσικά . Ανάπτυξη Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

 Ο πλήρης κύκλος ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού λογισμικού (σχεδιασμός, συγγραφή, παραγωγή, εφαρμογή, αξιολόγηση) πραγματοποιείται με τη συνεργασία των φορέων. Συγκεκριμένα  το Παιδαγωγικό   Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ως ανάδοχος φορέας και ως συνεργαζόμενοι φορείς:

α) Πληροφορική Τεχνογνωσία β) Φάσμα και γ) Εκδοτικές Τομές Ορόσημο.

Στοχεύει να εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες σχετικές  με την ιστορία των Φυσικών Επιστημών, σε προσομοιώσεις πειραμάτων τα αποτελέσματα  των οποίων άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τα φαινόμενα και σε συζητήσεις σχετικές  με την προέλευση των επιστημονικών θεωριών. Η συμβολή των επιστημόνων όπως του Αριστοτέλη, του Καρτέσιου, του Γαλιλαίου, του Νεύτωνα  του Αϊνστάιν και των κυριοτέρων εκπροσώπων της κβαντομηχανικής παρουσιάζεται ενταγμένη μέσα στον επιστημονικό, κοινωνικό και στον ιστορικό περίγυρο που αυτοί έζησαν. Τα πειράματα που οριοθετούν τις εξελίξεις στην επιστημονική σκέψη παρουσιάζονται με προσομοιώσεις και σχετίζονται με το έργο αυτών των επιστημόνων. Ο φιλοσοφικός στοχασμός για την προέλευση της επιστημονικής γνώσης και την εξέλιξη των θεωριών παρουσιάζεται μέσα  από το Λογικό Θετικισμό και τους αντιτιθέμενους σε αυτόν φιλοσόφους, όπως του Popper, του Kuhn ,του Lakatos και του Fayerabend .

Στηρίζεται στις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το σύγχρονο σχολείο και είναι εναρμονισμένος με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Ενιαίου Πλαισίου  Προγράμματος Σπουδών.

Τα «σενάρια» δράσης δημιουργήθηκαν με βάση τις απαιτήσεις της προκήρυξης,  τις προϋποθέσεις που θέτει το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τα πορίσματα των ερευνών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών για τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών.

Σημείο αφετηρίας του προτεινόμενου λογισμικού είναι από τη μια οι συγκεκριμένες αδυναμίες, εμπόδια (και αντιστάσεις) ή και ανεπάρκειες της διδασκαλίας στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, και από την άλλη οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και οι δικτυακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Η διδασκαλία με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες μάθησης, προσφέροντας στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές πλούσια μαθησιακά περιβάλλοντα τόσο για την ολοκλήρωση των γνώσεων, όσο και για την απόκτηση γνώσεων ελέγχου μέσα από την επίλυση προβλημάτων.

    Οι Πολλαπλές Αναπαραστάσεις  αποτελούν  εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο, από παιδαγωγική άποψη, έχει σχεδιαστεί με βάση τη θεωρία του εποικοδομισμού. Η επιστημολογική υπόθεση που διέπει την προσπάθειά μας είναι, ότι ο μαθητής μαθαίνει οικοδομώντας και εξερευνώντας τις δικές του αναπαραστάσεις, επαναοικοδομώντας αυτές που δεν περιγράφουν ικανοποιητικά τις εμπειρίες του (Εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση). Η εποικοδομητική αντίληψη ρίχνει φως και δίνει βαρύτητα στις υπάρχουσες αντιλήψεις, ιδέες και αναπαραστάσεις των μαθητών σε σχέση με το θέμα που διδάσκονται κάθε φορά.

Επίσης το λογισμικό δίνει έμφαση στο διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων που επιτυγχάνεται μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος μάθησης.  

ΑΡΧΗ

Σκοποί του εκπαιδευτικού λογισμικού που δημιουργήσαμε είναι οι εξής:

·      Να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών  μέσα από ένα πληροφορικό μαθησιακό περιβάλλον ανοικτής διερεύνησης.

·      Να χρησιμοποιηθεί ως παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας των πληροφοριών.

·      Να ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές στην ανάληψη περισσότερο ενεργών ρόλων από αυτούς που κατέχουν στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

·     Να συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία ειδικά σε θέματα που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας ή να πραγματοποιηθούν πειραματικά.

 

ΑΡΧΗ

 Οι παιδαγωγικές αρχές του λογισμικού

  Στο παραδοσιακό σχολείο η διαδικασία της μάθησης αποτελεί συνήθως για το μαθητή μια υπόθεση ξένη προς τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, μια διαδικασία που προωθεί την αποστήθιση πληροφοριών, απαραίτητων για την επιτυχία, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του. Λύση μπορεί να προσφέρει η δόμηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος πλούσιου σε προκλήσεις για δράση, στο οποίο ο ίδιος ο μαθητής αυτενεργεί και δεν αποτελεί παθητικό αποδέκτη της όλης διαδικασίας.

      Βασική υπόθεση στην οποία στηρίζεται η προσπάθειά μας είναι:

Η  εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών σε συνδυασμό με την παιδαγωγικά ορθή  χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική.

      Βασικές αρχές της εποικοδομητικής θεωρίας για τη μάθηση  που βρίσκουν εφαρμογή στη χρήση του λογισμικού των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων είναι οι ακόλουθες:

·        Οι μαθητές δεν  θεωρούνται παθητικοί δέκτες, αλλά οι τελικοί υπεύθυνοι της δικής τους μάθησης. Σε κάθε μαθησιακή διαδικασία φέρνουν τις δικές τους προηγούμενες αντιλήψεις και απόψεις και ο διδάσκων πρέπει να τις λάβει σοβαρά υπόψη του.

·        Η μάθηση θεωρείται ότι εμπλέκει το μαθητευόμενο με ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η μαθησιακή διαδικασία προϋποθέτει την οικοδόμηση νοήματος και συμβαίνει συχνά μέσα από προσωπική διαπραγμάτευση.

·        Η γνώση οικοδομείται με προσωπικό και κοινωνικό τρόπο.

·        Η διδασκαλία δεν είναι η μετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την οργάνωση των καταστάσεων μέσα στην τάξη και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με τρόπο που να προωθούν την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης.

·        Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μάθει κανείς, αλλά αποτελεί ένα πρόγραμμα από μαθησιακές δραστηριότητες, υλικά και πηγές, μέσα από τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες οικοδομούν τη γνώση.

        Βασικές παιδαγωγικές θέσεις που χαρακτηρίζουν το λογισμικό είναι:

·      η διερευνητική μάθηση και η εργασία σε ομάδες (συνεργατική μάθηση)

·      ο συνδυασμός και η οργάνωση πολλαπλών αναπαραστάσεων με αυτενέργεια   του  μαθητή αλλά  και τη συνεργασία του διδάσκοντα.

·      η αξιοποίηση του λάθους

·      η  αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων(problem solving) 

Πρόκειται για παιδαγωγικές κατευθύνσεις που στηρίζονται και τεκμηριώνονται από έρευνες που έγιναν την τελευταία εικοσαετία, στα πλαίσια ρευμάτων της εποικοδόμησης της γνώσης και από έρευνες αναφορικά με τη χρήση του υπολογιστή και των δικτύων στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης..

       Από τη δεκαετία του 1980 η έννοια της συνεργατικής μάθησης επανέρχεται στο προσκήνιο ως πρόταση με σαφή θεωρητική υποδομή και ερευνητική στήριξη (Cohen 1994, Stahl 1994, Hertz - Lazarovitz 1992). Έρευνες έχουν αποδείξει ότι στις μέρες μας το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης έχει λάβει τη μορφή οργανωμένου παιδαγωγικού κινήματος που οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Συγχρόνως ευνοεί την ανάπτυξη της σκέψης και της κοινωνικότητας των παιδιών και συμβάλλει στην καλύτερη παιδαγωγική διαχείριση της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού (Cohen 1994, Σταυρίδου Ε. 1999).

    Η εργασία σε ομάδες έχει ξεχωριστή σημασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Στο επίπεδο της τάξης η λέξη «επικοινωνία» σημαίνει μοιράζομαι τις ιδέες μου με άλλους. Η κοινωνική διαδικασία της συζήτησης και του διαλόγου ενεργεί ως καταλύτης για τη σκέψη. Η ομάδα είναι ο μηχανισμός για συνεργατική και συναδελφική μάθηση και εξασφαλίζει την εξερεύνηση, την κατανόηση και την επίδραση πάνω στις ιδέες των μελών για μια συγκεκριμένη έννοια των Φυσικών Επιστημών (Κόκκοτας, 1998).

     Τέλος μια από τις θεμελιώδεις αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης της γνώσης που προωθείται με το εκπαιδευτικό λογισμικό των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων  είναι και η διαθεματικότητα. Σήμερα αποτελεί ζητούμενο η προοδευτική κατάργηση των ορίων μεταξύ των επιστημών ή τουλάχιστον η δημιουργία ανοιγμάτων που θα επιτρέπουν στους μαθητές να κινούνται ελεύθερα από τον ένα τομέα στον άλλο και να επιλέγουν ανάμεσα από διάφορους συνδυασμούς. Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, με τη διαθεματική προσέγγιση των επιστημονικών περιοχών: των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας των Επιστημών. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποκάλυψη της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των Φυσικών Επιστημών, του κοινωνικοπολιτιστικού γίγνεσθαι και των  τεχνολογικών επιτευγμάτων του ανθρώπου

     Η ενασχόληση των μαθητών με προσομοιώσεις προωθεί τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από αυτούς τη σύνδεση συμβολικών και λειτουργικών αναπαραστάσεων, καθώς επίσης και τη διατήρηση στη μνήμη εικονικών αναπαραστάσεων, που εύκολα μπορούν να ανακαλούνται στο μέλλον (συνδυασμός πολλαπλών αναπαραστάσεων).

       Με την αποδοχή των βασικών αυτών θέσεων, στο λογισμικό  Πολλαπλές Αναπαραστάσεις δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή κινήτρων για καλλιέργεια των αυθεντικών δημιουργικών δραστηριοτήτων του μαθητή και στη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργού συμμετοχής του. Βασικό παράγοντα διευκόλυνσης αυτού του τρόπου οργάνωσης και καθοδήγησης της μαθησιακής διαδικασίας τάξης αποτελεί η τροποποίηση του ρόλου του δασκάλου από φορέα γνώσης σε συντονιστή των ενεργειών και των δραστηριοτήτων των μαθητών.

      Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδακτική αξιοποίηση  του προγράμματος στην τάξη  αποτελεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός για την κατάλληλη εφαρμογή του. Για τη διδασκαλία  των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων υιοθετούνται οι παρακάτω αρχές της διδακτικής διαδικασίας, που απορρέουν από την αποδοχή των βασικών θέσεων της εποικοδομητικής προσέγγισης:

·      Ενθάρρυνση των μαθητών.

·      Προώθηση της συνεργασίας των μαθητών.

·      Παροχή ευκαιριών για πρωτοβουλίες, για ανάπτυξη της περιέργειας και της ανεξάρτητης σκέψης.

·      Αποδοχή όλων των απαντήσεων των μαθητών, έστω και λανθασμένων.

·      Χρησιμοποίηση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας με έμφαση στην παρατήρηση και τον πειραματισμό.

·      Έμφαση στην ανάπτυξη των βασικών ποιοτικών εννοιών.

·     Έμφαση στο περιεχόμενο και τη διαδικασία οικοδόμησης των γνώσεων (και όχι στους διδακτικούς στόχους).

 

ΑΡΧΗ

 Οι σχεδιαστικές αρχές του λογισμικού

        Στην περίπτωση της χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών, το εκπαιδευτικό περιβάλλον προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο λογισμικό. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να μην είναι πια ο εκπαιδευτικός μοναδική πηγή γνώσεων και αποκλειστικός διαχειριστής της νέας πληροφορίας. Κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας με τη χρησιμοποίηση διερευνητικού λογισμικού, το ίδιο το λογισμικό παρέχει ευκαιρίες για πειραματισμό και δοκιμή μιας ποικιλίας μεθόδων και τεχνικών, για την επίλυση ενός προβλήματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο το λογισμικό δεν περιορίζεται στο να υπαγορεύει μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων τα οποία οδηγούν σίγουρα στη λύση του προβλήματος. Προωθείται έτσι η διερευνητική μάθηση (exploratory learning), η ανάπτυξη τεχνικών επίλυσης προβλημάτων (problem solving) και η μέθοδος project-based learning.

 

Το λογισμικό των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων αποτελεί ένα περιβάλλον το οποίο:

  ·      Υποστηρίζει την ανάπτυξη «ανοιχτών» ή και «κλειστών» εργασιών, για διαφορετικές επιδιώξεις, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, και είναι προσαρμόσιμο σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

·      Επιτρέπει την ομαδική ή συνεργατική διδασκαλία.

 

Οι γενικές και ειδικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε ο σχεδιασμός του λογισμικού των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων είναι οι εξής:

  ·      Η αλληλεπίδραση ως σύνολο από μετρήσιμες ιδιότητες, όπως: «χρόνος εργασίας», «αμεσότητα», «ανάδραση» (feedback) κ.τ.λ. Η αλληλεπίδραση σχετίζεται με τη συχνότητα εισόδου δεδομένων από το μαθητή, το εύρος των επιλογών που έχει και τον αντίκτυπο των επιλογών και των ενεργειών του σ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

·      Η καθοδηγούμενη αποτυχία, που σχετίζεται με την ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης ύστερα από μια αποτυχία σε μια διεργασία κατανόησης. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν αντιμετωπίζοντας συνειδητά το ενδεχόμενο της αποτυχίας και να μάθουν απ’ αυτή. Έτσι περιορίζεται η σημασία της «μίας και σωστής απάντησης» και ενθαρρύνεται η διατύπωση δημιουργικών υποθέσεων, ανεξάρτητα από την ορθότητά τους.

·      Η προσομοίωση, που προωθεί την έννοια της μάθησης μέσα από συγκεκριμένες καταστάσεις. Στις κανονικές συνθήκες εργασίας μέσα στην τάξη, με τις τεχνικές προσομοίωσης επιδιώκεται η «μίμηση» συνθηκών, όπου οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να αναπαραγάγουν μια εμπειρία παρόμοια με την πραγματικότητα.

·      Η ανάκληση πληροφοριών που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρηθούν, εφόσον εξαρτώνται από την πρακτική άσκηση του μαθητή σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις παραπάνω γενικές σχεδιαστικές αρχές, αλλά και τους μαθησιακούς στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν, στο λογισμικό Πολλαπλές Αναπαραστάσεις δίνεται έμφαση στα παρακάτω:

 

·      Στην ενσωμάτωση της προς διερεύνηση γνώσης μέσα στο λογισμικό, με τρόπο ευέλικτο.

·      Στην αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και υπολογιστή.

·      Στην εύκολη χρήση του λογισμικού.

·      Στη δυνατότητα χρήσης και διασύνδεσης πολλαπλών αναπαραστάσεων.

·      Στη συνεργεία με άλλες εφαρμογές (βάση δεδομένων κ.τ.λ.).

·      Στον άμεσο χειρισμό που βοηθά τη διερεύνηση συνόλου αντικειμένων.

·      Στους μαθησιακούς και γνωστικούς στόχους του λογισμικού (διαθεματικός, δικτυακός χαρακτήρας), που ενθαρρύνουν την επικοινωνία και  τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

  Ακολουθώντας τις παιδαγωγικές και σχεδιαστικές αρχές του λογισμικού, όπως έχουν εκτεθεί παραπάνω, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε θετικά στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων του σύγχρονου σχολείου και στην ιδέα της οικοδόμησης του σχολείου του μέλλοντος.

   

ΑΡΧΗ

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού Πολλαπλών  Αναπαραστάσεων

 

Μέχρι σήμερα η παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικής τεχνολογίας στη B/θμια εκπαίδευση ήταν ελάχιστη και μια από τις αιτίες ήταν η έλλειψη κατάλληλου λογισμικού. Τα τελευταία χρόνια όμως πολλά έχουν αλλάξει διεθνώς αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα.

Η υπολογιστική υποστήριξη της μάθησης μέσω της χρήσης λογισμικού και υλικού πολυμέσων, παράλληλα με τη σωστή ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στο σχολείο κρίνεται από τις επιστήμες που διαμορφώνουν την εκπαίδευση ως επιβεβλημένη ανάγκη.

Ο ρόλος του υπολογιστή που φαίνεται να υπόσχεται τα περισσότερα στις παραπάνω επιδιώξεις, είναι του νοητικού εργαλείου μέσω του οποίου ο μαθητής θα αποτυπώνει ιδέες και σκέψεις πάνω στο διερευνώμενο γνωστικό θέμα και θα δοκιμάζει την ισχύ τους (περιβάλλοντα ανοικτής διερεύνησης).

  Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες είναι δυνατόν να δημιουργηθούν περιβάλλοντα  που επιτρέπουν στο μαθητή να αλληλεπιδράσει (interact) με το υπολογιστικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής εκτίθεται σε καταστάσεις και συνθήκες που απαιτούν την ενεργοποίηση του νοητικού του μηχανισμού και παράλληλα έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα που οφείλει να επιλύσει.

       Επομένως το ιδανικό από την άποψη αυτή, μαθησιακό περιβάλλον είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι τα σφάλματα του μαθητευόμενου δεν αποτελούν πλέον λάθη που όφειλε να αποφύγει, αλλά μέθοδο προσέγγισης του επιθυμητού γνωστικού αποτελέσματος.

Η δυνατότητα του μαθητή στο περιβάλλον των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων να αλληλεπιδρά με τις αναπαραστάσεις, να τις τροποποιεί, να τις εξελίσσει και να τις επαναοικοδομεί υποβοηθά τη διδασκαλία σε δυο κατευθύνσεις:

n    απόκτηση γνώσεων (γεγονότα, έννοιες, μεγέθη, νόμοι, διαδικασίες, μοντέλα).

n    εξοικείωση με στοιχεία επιστημονικής μεθόδου-έρευνας (ερώτημα-πρόβλημα, υπόθεση, χρήση μοντέλων, πρόβλεψη, μέτρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων,. επικοινωνία με άλλους).

Με τη χρήση του λογισμικού των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων στο σχολείο, επιδιώκεται να καλυφθεί το χάσμα ανάμεσα σε ορισμένες διδακτικές ενέργειες και πρακτικές - χαρακτηριστικές της σημερινής διδασκαλίας - και την προσέγγιση των επιθυμητών παιδαγωγικών αρχών, όπως τις περιγράψαμε σε προηγούμενη παράγραφο.

  Οι προσομοιώσεις φαινομένων και καταστάσεων, η δυνατότητα για παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, η εποπτικοποίηση (visualization) μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων, η επεξεργασία δεδομένων, η επικοινωνία με άλλους, η δημιουργία μιας κοινότητας που μαθαίνει, τα μεγάλα περιθώρια επιλογών εκ μέρους των μαθητών και των διδασκόντων, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που επιδιώξαμε να πετύχουμε  με τη δημιουργία των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων. Η περιγραφή του τρόπου εισαγωγής  αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού  στη διδακτική πράξη οφείλει να έχει ως σημείο αφετηρίας την ιδέα της καινοτομικής παρέμβασης. Από την άλλη μεριά, η εισαγωγή του λογισμικού στην τάξη δεν καταργεί τα δοκιμασμένα μέσα διδασκαλίας. Γι’ αυτό το λόγο, η ένταξη του λογισμικού πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζεται κατάλληλα τόσο με το πείραμα στο εργαστήριο -και με τα άλλα παραδοσιακά εποπτικά μέσα- όσο και με το παραδοσιακό περιβάλλον «χαρτί - μολύβι».

Το εκπαιδευτικό λογισμικό των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων αποτελεί ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοικτής διερεύνησης και έχει  ως στόχους να συμβάλει:

·      Στην ενθάρρυνση διαδικασιών δημιουργικής δόμησης της γνώσης και οργάνωσης της πληροφορίας σε προσωπικό για το μαθητή επίπεδο με παράλληλη ενθάρρυνση δημιουργίας συνθηκών συνεργατικής μάθησης.

·      Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με τη δημιουργία ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία.

·      Στην ανάπτυξη ικανότητας για συλλογισμούς υψηλότερου επιπέδου και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λύση προβλημάτων, παρά στην πρόσληψη μεγάλου όγκου μεμονωμένων δεδομένων.

·      Στη δημιουργία στον μαθητή ανάγκης για αναζήτηση της γνώσης όχι μόνο για θέματα που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες.

·      Στην απόκτηση από το μαθητή της ικανότητας να αναγνωρίζει την ενότητα και τη συνέχεια της επιστημονικής γνώσης στις επιμέρους επιστήμες, όπως και της ικανότητας να αναγνωρίζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους(διαθεματική προσέγγιση της γνώσης).

·      Στην απόκτηση από το μαθητή επιστημονικού τρόπου σκέψης και επιστημονικής μεθοδολογίας.

·      Στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να συλλέγει  και να επιλέγει πληροφορίες.

 

ΑΡΧΗ

      
Ναυαρίνου 13α,10680, Αθήνα Τηλ.: 210 3688036 - Fax: 210 3688036
13a, Navarinou Str., Athens Τel.: 210 3688036-Fax: 210 3688036
H ανάπτυξη του ιστοχώρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Παν. Κόκκοτα και τους συνεργάτες του.
www.primedu.uoa.gr/sciedu © 2004 All rights reserved - e-mail: estamoulis@sch.gr