ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑContents News

 

Home
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Διορθώσεις που αφορούν σφάλματα εκτύπωσης στο βιβλίο του μαθητή

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε΄ ΤΑΞΗΣ


Σκέψεις- Προτάσεις για τη διδασκαλία

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Φυσικές Επιστήμες Ε΄ Δημοτικού", περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκτός από το βιβλίο του μαθητή και τα ακόλουθα:

  • Εκτενή οδηγό για το δάσκαλο (περισσότερες από 400 σελίδες) ο οποίος θα αποσταλεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ  το Σεπτέμβρη του 2001 σε όσα σχολεία επιλέξουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο. Στον «οδηγό για το δάσκαλο» παρουσιάζεται η φιλοσοφία, η δομή και η μεθοδολογία που ακολουθείται στο βιβλίο του μαθητή, το επιστημονικό μέρος για κάθε διδακτική ενότητα και σαφείς οδηγίες για κάθε φύλλο εργασίας (διδακτικοί στόχοι, υλικά, περιγραφή των δραστηριοτήτων, απαντήσεις στα ερωτήματα και τα φύλλα αξιολόγησης καθώς και εναλλακτικές δραστηριότητες).

  • Ειδικό τεύχος που περιλαμβάνει τα «φύλλα αξιολόγησης» του μαθητή ανά κεφάλαιο.

  • Κασέτα ή CD που συνοδεύει το βιβλίο του δασκάλου και αφορά τη διδασκαλία της ενότητας "Ήχος" τόσο για την Ε΄ όσο και για την Στ΄τάξη.

Tο εκπαιδευτικό πακέτο "Φυσικές Επιστήμες Ε΄ Δημοτικού" στηρίζεται στις πιο σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση και τη διδασκαλία, ασκεί τους/τις μαθητές/τριες στον επιστημονικό τρόπο σκέψης δίνοντάς τους το ρόλο του «μικρού ερευνητή» τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, προτείνει πειράματα και δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απλά υλικά της καθημερινής ζωής με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να οικοδομούν τη γνώση και όχι να την απομνημονεύουν, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/ τριών μέσα από την εργασία σε ομάδες, συνδέει τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ Λογοτεχνία, Γεωγραφία, Ιστορία των Φ.Ε, Μαθηματικά, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες για Επιστημονικό και Τεχνολογικό Αλφαβητισμό, διευκολύνει ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό στη διδακτική πράξη ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης δραστηριοτήτων δικής του επιλογής.

Μετά από πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου "Φυσικές Επιστήμες Ε΄ Δημοτικού" σε 15 σχολεία της χώρας, διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (12 στην Αθήνα και 3 στην επαρχία), αποδείχτηκε με έρευνα ότι οι μαθητές οικοδομούν και κατοχυρώνουν την επιστημονική γνώση με εύκολο, δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, βοήθεια ή υποστήριξη που τυχόν χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της συγγραφικής ομάδας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Συγγραφική Ομάδα

Κόκκοτας Β. Παναγιώτης, Καθηγητής Διδακτικής Φ.Ε.  Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, email: kokkotas@primedu.uoa.gr

Ριζάκη Αν. Αικατερίνη, Δασκάλα, Φυσικός, Υπ. Διδάκτορας,
email: rizaki@view.gr

Χαβιάρης Σ. Πέτρος, Δάσκαλος, Υπ. Διδάκτορας,
email: chaviaris@rhodes.aegean.gr

Χατζή Β. Μαρία, Δασκάλα, Υπ. Διδάκτορας,
email: mxatzi@primedu.uoa.gr

ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση

Κόκκοτας Β. Παναγιώτης,

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13Α,

10680 ΑΘΗΝΑ

 

Send mail to estamoulis@primedu.uoa.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2005 ΠΤΔΕ - Δ.Φ.Ε.
Last modified: Νοεμβρίου 02, 2004