........

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Μαθήματα: 11

Διδακτικές Μονάδες: 44

 

i) Υποχρεωτικά 7, δ.μ. 28

1. "Θεωρίες της Αγωγής"

2. "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης"

3. "Συγκριτική Παιδαγωγική"

4. "Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια"

5. "Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη Ι"

6. "Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη ΙΙ"

7. "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

 

ii) Κυμαινόμενα 4, δ.μ. 16

(κοινά με τα κυμαινόμενα του Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας)

 1. "Φιλοσοφία της Παιδείας"

 2. "Εκπαιδευτικά Προβλήματα και Εκπαιδευτική πολιτική"

 3. "Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης"

 4. "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"

 5. "Παραγωγή και χρήση διδακτικού υλικού Ι (με έμφαση στη διδασκαλία Α. Μ. Ε. Α.)".

 6. "Μαθησιακές δυσκολίες".

 7. "Κοινωνική Ψυχολογία".

 8. "Ψυχολογία της προσωπικότητας".

 9. "Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας στη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού".

 10. “Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μια πρόκληση για την εκπαίδευση”.

 11. “Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο σχολείο”.

 12. “Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας”.

 13. "Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός"

 

Σημείωση: Οι φοιτητές από τα παραπάνω 13 κυμαινόμενα, κοινά με του Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, μαθήματα επιλέγουν συνολικά 4.

 

iii)Μαθήματα Επιλογής

"Παρώθηση-ενθάρρυνση και Διαπροσωπικές σχέσεις στη Σχολική Τάξη"

"Περί του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος: Φιλοσοφία – Στόχοι – Μεθοδολογία – Αξιολόγηση - Προοπτικές"

"Η Εκπαίδευση στη Νέα Ευρώπη"

"Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση"

"Λαϊκή Επιμόρφωση"

"Σχολική Παιδαγωγική: Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση: Ψυχοκοινωνιολογικές έρευνες"

"Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών - Μικροδιδασκαλία"

"Διαπολιτισμική Παιδαγωγική - Διδακτική (Θεωρία και Πράξη)"

"Ανοιχτή, από απόσταση εκπαίδευση. Πολιτικές και Διεθνής πρακτική"

"Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση στην εκπαίδευση με έμφαση στο δημοτικό σχολείο"

"Ιστορία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών(1828-1934)"

"Ιστορία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών (1934-2004)"

"Κοινωνικοποίηση και υγεία του παιδιού"

"Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων"

"Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης"

"Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας Ι"

"Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας ΙΙ"

"Τα βιβλία πρώτης ανάγνωσης (Αλφαβητάρια) και τα Αναγνωστικά: Παιδαγωγική διάσταση"

"Προσωπογραφία της ελληνικής παιδαγωγικής επιστήμης".

"Προβλήματα διεθνούς Εκπαίδευσης. Η Ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

"Θέματα πολιτικής κοινωνικοποίησης στα πλαίσια του σχολείου: Συγκριτικές διεθνείς διαστάσεις"

"Ανάπτυξη και Διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού της εκπαίδευσης"

"Ιδεολογικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα"

"Το παιδικό σχέδιο και η παιδαγωγική του αξιοποίηση"

"Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση"

"Κοινωνική παιδαγωγική"

"Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας"

"Η μετεκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1880 – 2004)"

"Η  Γυναικεία Εκπαίδευση στην Ελλάδα (19ος - 20ος αιώνας)"

"Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης"

"Εκπαίδευση Ενηλίκων από απόσταση με τη χρήση τεχνικών τηλεκπαίδευσης "

"Το ιδεολογικό Μήνυμα του Ελληνισμού στην Αγωγή του Ανθρώπου"

"Ανθρώπινη Οντολογία και Κοινωνική Τελεολογία"

 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα: 9

Διδακτικές μονάδες: 36

 

i)Υποχρεωτικά 5, δ.μ. 20

"Αναπτυξιακή Ψυχολογία"

"Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι"

"Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ"

"Ειδική Αγωγή Ι"

"Ψυχοφυσιολογία"

ii) Κυμαινόμενα 4, δ.μ. 16

(κοινά με του Τομέα Επιστημών Αγωγής)

"Φιλοσοφία της Παιδείας"

"Εκπαιδευτικά Προβλήματα και Εκπαιδευτική πολιτική"

"Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης"

"Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"

"Παραγωγή και χρήση διδακτικού υλικού Ι (με έμφαση στη διδασκαλία Α. Μ. Ε. Α.)"

"Μαθησιακές δυσκολίες"

"Κοινωνική Ψυχολογία"

"Ψυχολογία της προσωπικότητας"

"Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας στη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού"

“Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μια πρόκληση για την εκπαίδευση”

“Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο σχολείο”

“Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας”

"Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός"

 

Σημείωση: Οι φοιτητές από τα παραπάνω 13 κυμαινόμενα κοινά με του Τομέα Επιστημών Αγωγής επιλέγουν συνολικά 4.

 

iii)Μαθήματα Επιλογής

 

1. "Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη"

2. "Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη"

3. "Ψυχανάλυση και παιδαγωγική"

4. "Ψυχομετρία"

5. "Ειδική Αγωγή ΙΙ"

6. "Αγωγή του λόγου και της ομιλίας"

7. "Προγράμματα αντιμετώπισης παιδιών με αισθητηριακά προβλήματα"

8. "Διαφυλικές σχέσεις"

9. "Ψυχοπαιδαγωγική (Σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας)"

10. "Ψυχολογία ατομικών διαφορών"

11. "Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων"

12. "Ναρκωτικές ουσίες στην παιδική και εφηβική ηλικία"

13. "Παραγωγή και χρήση διδακτικού υλικού ΙΙ (με έμφαση στη διδασκαλία Α. Μ. Ε. Α.)"

14. "Ανάλυση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού έργου για παιδιά με ειδικές ανάγκες"

15. "Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας"

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Μαθήματα: 10

Διδακτικές μονάδες: 40

 

i) Υποχρεωτικά 9 μαθ., δ.μ. 36

 

"Νεοελληνική Γλώσσα. Ζητήματα Γραμματικής και Σύνταξης"

"Νεοελληνική Λογοτεχνία:Ποίηση και Πεζογραφία(19ος – 20οςαι.) "

"Παιδική Λογοτεχνία"

"Θεατρική Παιδεία"

"Διδακτική γλώσσας και κειμένων Ι"

"Εισαγωγή στην Λαογραφία"

"Νεότερη Ελληνική Ιστορία (10ος αι. – 1830)"

"Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία"

Πολιτική κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικό περιβάλλον”

 

ii) Κυμαινόμενα 1 μάθ., δ.μ. 4

 

"Διδακτική της Λογοτεχνίας"

"Νεότερη Ελληνική Ιστορία (19ος – 20ος αι.)"

"Διδακτική γλώσσας και κειμένων ΙΙ"

"Εισαγωγή στη Θρησκειολογία και Ιστορία των Θρησκευμάτων"

"Θέατρο για παιδιά και νέους. Απο το κείμενο στην παράσταση"

"Ειδική Διδακτική της αισθητικής αγωγής"

"Νεοελληνική Γλώσσα. Το λεξιλόγιο"

 

iii)Μαθήματα Επιλογής

 

 

"Ψυχολογία της Θρησκείας"

"Δημοκρατία - Παγκοσμιοποίηση - Κράτος / Έθνος "

"Κοινωνικοί θεσμοί, σύγχρονες κοινωνικές πολιτικές"

"Νεότερα φιλοσοφικά ρεύματα"

"Λαϊκός Πολιτισμός και θεατρικός αυτοσχεδιασμός Ι"

"Λαϊκός Πολιτισμός και θεατρικός αυτοσχεδιασμός ΙΙ"

"Η Γλώσσα στα Κείμενα (Κειμενογλωσσία – Υφολογία – Ρητορική)"

"Λογοτεχνία και Εκπαίδευση"

"Λαογραφία: Κοινωνική Συγκρότηση"

"Λαογραφία: Ήθη και Έθιμα"

Φιλολογική Λαογραφία”

"Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου”.

"Το Θέατρο στην Εκπαίδευση"

"Εικαστική Αγωγή"

"Καλλιτεχνική εκπαίδευση και δημιουργία εικαστικών μορφών"

"Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αλλαγή"

"Μουσική Παιδεία Ι”

"Μουσική Παιδεία ΙΙ”

"Φυσική Αγωγή Ι"

"Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, Ιστορία και Φιλοσοφία"

"Ιστορία και η διδακτική της"

Μεσαιωνική Ελληνική Ιστορία: Βυζάντιο, Ευρώπη, σλαβικός και ανατολικός κόσμος”

Ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος”

Γενική-τοπική ιστορία, οι πηγές και η μελέτη τους”

Η Παιδεία ομογενών εξωτερικού”

Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία”

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης ή ως δεύτερης γλώσσας”

Λογοτεχνία του Μεσοπολέμου”

Παράδοση και νεοτερικότητα στη ποίηση”

Σύγχρονη πεζογραφία”

Τάσεις της νεοελληνικής πεζογραφίας”

Ρεαλισμός και Μυθοπλασία”

Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας και η σημασία της για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής”

Κοινωνιολογία της Εργασίας και της Τεχνολογίας”

Εργασιακές Σχέσεις”

"Λαϊκή ποίηση και Νεωτερισμός"

"Προφορικότητα και Γραμματοσύνη"

"Παιδαγωγικά της Λαογραφίας"

"Αστική Λαογραφία"

"Αισθητική Αγωγή:Εικαστικές Τέχνες και σύνδεσή τους με την Τέχνη του σήμερα"

"Κοινωνιολογικές μέθοδοι ανάλυσης στην εκπαιδευτική διαδικασία"

"Η νεοελληνική πεζογραφία στον 20ο αιώνα. Η νοσταλγία της Εφηβείας"

"Ηθική Φιλοσοφία"

"Εισαγωγή στην έμφυλη διάσταση των επιστημών του ανθρώπου και του πολιτισμού"

"Έμφυλες αναπαραστάσεις στην παιδική λογοτεχνία"

"Έθνος, Εθνικισμός, ταυτότητα και φύλο"

"Θέατρο για παιδιά και νέους ως παράγοντας άρσης των έμφυλων διακρίσεων"

" Εισαγωγή στους κώδικες του θεάτρου

" Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία "

"Εργασία, Ανεργία και Νέα Τεχνολογία"

"Νέες Τεχνολογίες και νέες μορφές μεταμοντέρνας επικοινωνίας και εργασίας "

"Παιδική Εργασία και Εκμετάλλευση"

"Η έμφυλη διάσταση των εκπαιδευτικών θεσμών στη νεότερη Ελλάδα"

"Εισαγωγή στην έμφυλη διάσταση των επιστημών του ανθρώπου και του πολιτισμού, με έμφαση στην ανθρωπολογία των φύλων"

 

 

 

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα: 6

Διδακτικές μονάδες: 24

 

i)Υποχρεωτικά: 5 μαθ., δ.μ. 20

 

"Μαθηματικά Ι"

"Μαθηματικά ΙΙ"

"Διδακτική των Μαθηματικών Ι"

"Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ"

"Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση"

 

ii)Κυμαινόμενα: 1 μάθ., δ.μ. 4

"Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης” (Ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών Μαθηματικών I )

Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης” (Ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών Μαθηματικών ΙΙ)

"Θεωρία Αριθμών”

"Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πληροφορική”

 

iii)Μαθήματα Επιλογής

 

"Στατιστική και θεωρία πιθανοτήτων”

"Γλώσσες Προγραμματισμού για μαθητές"

"Μαθηματικά ΙΙΙ"

"Βασικές έννοιες της Γεωμετρίας"

"Περιγραφική Στατιστική Ι"

"Περιγραφική Στατιστική ΙΙ"

Μαθηματικός Προγραμματισμός”

Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών I”

Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών II”

"Διοίκηση κινδύνου στην εκπαίδευση Ι”

Διοίκηση κινδύνου στην εκπαίδευση II”

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εκπαιδευτικού Λογισμικού”

Οικονομία της Εκπαίδευσης”

Μαθηματικά Μοντέλα - Παραγωγικότητα και ανάπτυξη στην εκπαίδευση”

Οικονομική Μεγέθυνση και Κοινωνική Ευημερία”

Συγγραφικά πολυμεσικά λογισμικά για εκπαιδευτικούς”

"Μαθηματικά Θέματα"

"Η εκπαιδευτική διάσταση των Ηλεκτρονικών παιχνιδιών"

 

 

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μαθήµατα : 5

Διδακτικές µονάδες : 20

 

i)Υποχρεωτικά: 4 µαθ., δ.µ. 16.

1. "Φυσική Ι"

2. "Φυσική ΙΙ"

3. "Περιβαλλοντικές Επιστήµες"

4. "Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών"

 

ii)Κυµαινόµενα: 1 µαθ., δ.µ. 4.

1. "Ιστορική εισαγωγή στις βασικές έννοιες και Θεωρίες της Φυσικής"

2. "Ο Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία"

3. "Ο Κόσµος µας: Η Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονοµίας και Επιστηµών Γης"

 

iii)Μαθήματα Επιλογής

1. "Ειδικά Θέματα Βιολογίας"

2. "Αγωγή Υγείας"

3. "Η Φυσική μέσα από το Πείραμα Ι"

4. "Η Φυσική µέσα από το Πείραμα ΙΙ"

5. "Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Οπτικοακουστικά Μέσα Διδασκαλίας"

6. "Ειδικά Θέματα Χηµείας"

7. "Συγκριτική Θεώρηση της Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών"

8. "Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες"

9. "Ιστορία και Επιστημολογία των Φυσικών Επιστηµών"

10. "Βιολογία"

11. "Διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών σε περιβάλλον Τ.Ε.Π.

       (Τεχνολογίας Επικοινωνίας Πληροφορίας)"

12. "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"