ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. / Ε.Κ.Π.Α.

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη δίμηνη Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2010, ώρα 11:30’,  στο ΜΑΝΧ.

Βασικός στόχος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες φοιτητές η δυνατότητα να δοκιμάσουν στην πράξη τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησαν μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., να τις καλλιεργήσουν περαιτέρω, αλλά και να αποκτήσουν νέες, εργαζόμενοι σε χώρους που αποτελούν πιθανά μελλοντικά εργασιακά τους περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκηση» αφορά στην ένταξη των ασκούμενων φοιτητών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες (κυρίως σε μονάδες που ενθαρρύνουν και εφαρμόζουν εκπαιδευτικές καινοτομίες), σε πολιτιστικούς φορείς που προσφέρουν ή εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς (όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις, Γραφεία Σχολικών Συμβούλων κλπ.) με σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση ή την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της «Πρακτικής Άσκησης» οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορες πτυχές του μελλοντικού τους επαγγέλματος, πέρα από τις συμβατικές, να εντοπίσουν τις ιδιαίτερες τυπικές ή και άτυπες γνώσεις και δεξιότητες που ενδεχομένως απαιτεί ο κάθε ξεχωριστός τύπος εκπαιδευτικής δράσης ή υπηρεσίας, να γνωριστούν και να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις αντίστοιχες θέσεις, και να προσανατολιστούν κατάλληλα σχετικά με το χώρο που θα ήθελαν να εργαστούν ή και να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η Πρακτική άσκηση 78 φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. για την περίοδο 2010 – 2013, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής επιδότησης των φοιτητών που θα συμμετάσχουν καθώς και της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος και οι διαδικασίες επιλογής των φοιτητών σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις προσφερόμενες θέσεις, θα ανακοινωθούν κατά την ενημερωτική συνάντηση. Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής και τους φορείς Πρακτικής Άσκησης θα δοθούν κατά τη συνάντηση.

Για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει, μετά την ενημερωτική συνάντηση, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, στη διεύθυνση praktiki@primedu.uoa.gr τη Δήλωση Συμμετοχής που βρίσκεται στις ανακοινώσεις της Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ (www.uoa.gr/ptde).

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει:

(α) Να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (οι διαδικασίες και τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης).

(β) Να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική και τεκμηριώνεται από σχετικό ημερολόγιο.  

    Δήλωση Συμμετοχής

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ